Team Members

Name
Brona Biagi
Elise Chaisson
Lily Malthouse
Caoimhe McManus
Lada Olaru
Sophia Sekundiak
Alicia Tym
Teagan Wright